DSpace@Adiyaman: Recent submissions

 • Gültekin, Muhammet Zeki; Alagöz, Ender; Yüksel, Serdar; Özsoy, Şule; Avcı, Ali; Güleç, M. Akif; Uğur, Oğuz (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Alt ekstremite kırıklarının tedavisinde immobilizasyona bağlı tromboembolik olayları önlemek için antikoagulan profiklasisi kullanmak gerekmektedir. Biz bu çalışmada; deneysel bir sıçan kırık modelinde, faktör Xa’nın ...
 • Kafadar, Safiye (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada amaç; balık tüketimi sıklığı ile osteoporoz (OP) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Materyal ve metot: Bu çalışmada 45 ile 75 yaş aralığında postmenapozal kadın hastaların kayıtları incelendi. Çalışma ...
 • Tokgöz Özal, Safiye; Ertürk, Şükrü Mehmet (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Çalışmamızın amacı sağlıklı bireylerde karaciğer, böbrekler ve dalak parankiminin difüzyon ağırlıklı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ortalama görünür difüzyon katsayısı (Apparent diffusion coefficient-ADC) ...
 • İşleyen, Fatih; Tekin, Mehmet; Konca, Çapan (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Anemi dünyadaki önemli sağlık problemlerinden birisidir. Bu çalışmada derin anemi nedeniyle hastanede yatan sütçocuğu olgularının anemi etiyolojisi açısından incelenmesini amaçladık. Gereç ve Yöntem: Derin anemi ...
 • Şirik, Mehmet; Abeş, Musa; İnan, İbrahim; Apaydın, Hasan Öğünç; Baykan, Ali Haydar; Kafadar, Safiye (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Gastrointestinal sistemde gen sık görülen konjenital anomali Meckel divertikülüdür. Bireylerin büyük bir kısmı asemptomatiktir, ancak üçte birine kadar klinik semptomlar görülebilir. Ağrısız intestinal kanama çocuklarda ...
 • Kılıç, Osman Hasan Tahsin; Aksoy, İhsan; Demir, Bahadır (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Bupropion major depresyon tedavisinde genel olarak güvenli ve iyi tolere edilebilir bir seçenektir. Preklinik çalışmalarda serum transaminaz seviyelerinde hafif ve geçici yükselmelere neden olduğu gösterilmiştir. Bu vaka ...
 • Yapıcı Yavuz, Günay; Yavuz, M. Selim; Koparal, Mahmut (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Ranula; ağız tabanında sublingual tükürük bezinin kanallarının tıkanması veya yırtılması sonucunda ortaya çıkan klinik bir durumdur. Ranula, ağız tabanında genellikle tek taraflı, mavimsi renkte, fluktuan bir yumuşak doku ...
 • Şirik, Mehmet; Şahin, Şükrü; İnan, İbrahim (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Çalışmamızda transabdominal ultrason (TAUS) ile prostat hacim ölçümleri yapılmış olan, aynı dönemde kontrastlı Bilgisayarlı Tomografi (BT)’si çekilen hastaların, prostat hacimlerini karşılaştırarak, BT ile TAUS ...
 • Şimşek, Ali; Teker, Tanju; Karakurt, Eyyüp Murat; Yalçın, Alper (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Dört yıllık korneal yabancı cisim hastalarının uygulama sayılarını ve kişisel güvenlik gözlüklerinin kullanımını değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: Bir Ocak 2013 - Bir Ocak 2016 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi ...
 • Çolak, Bayram; Yormaz, Burcu; Ece, İlhan; Yormaz, Serdar; Yılmaz, Hüseyin; Şahin, Mustafa (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Kolon volvulusları, kolon segmentinin kendi mezenteri etrafında dönmesi olarak tanımlanmıştır. Hayatı tehdit edici olup, kısa sürede tanı konulması ve tedavi edilmesi gerekmektedir. Çalışmada, volvulus tanısı ile ...
 • Güven, Cengiz (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Vakamızda akut ve subakut iliofemoral derin ven trombozu nedeniyle endovenöz yolla rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü eşliğinde Rotarex rotasyonel trombektomi kateteri ile farmakomekanik trombektomi ...
 • İşleyen, Fatih; Tekin, Mehmet (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada alt solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) tanısı ile yatışı yapılan infant hastalarda başvurudaki reaktif trombositozun yatış süresi ve laboratuvar değerleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ...
 • Kaya, Recai; Mevlüt, Doğukan; Tutak, Atilla; Duran, Mehmet (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Spontan pnömohemotoraks nadir gözlenen bir durum olup müdahalede geç kalındığında hayatı tehdit edebilecek ciddi bir problemdir. Bu hastalarda ciddi kanama varlığında anestezi yönetimi önem kazanmaktadır. Anestezi uygulamasında ...
 • Yalçın, Alper; Kanter, Mehmet (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada, östrüs siklusu (proöstrüs, östrüs, metöstrüs, diöstrüs) boyunca endometriyumda görülen humoral savunma sistemi hücreleri dağılımının histokimyasal olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Ağırlıkları ...
 • Aydın, İrfan; Altun, Yaşar; Poyraz, M. Kaan; Algın, Abdullah; Kafadar, Hüseyin (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Giriş; Posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES), nörolojik ve radyolojik bulguların eşlik ettiği geri döndürülebilir bir sendromdur. İlk olarak 1996 yılında Hınchey J ve ark. tarafından tanımlanan bu sendrom ...
 • Kafadar, Hüseyin (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Korozif maddelerin kazara içilmesi çocukluk çağında, intihar amacıyla alınması ise adolesan çağında sık görülen bir durumdur. Bu çalışma intihar amacıyla korozif madde içilmesine bağlı mide perforasyonu sonucu ölüm ve ...
 • Şimşek, Ali; Teker, Tanju; Karakurt, Eyyüp Murat; Yalçın, Alper (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: UV'nin kornea üzerindeki etkilerini değerlendirmek. Yöntem: Tüm hastalara yarık lamba muayenesi yapıldı. Bir tedavi verildikten sonra kontrolera uygulandı. Sodyum floresein kornea epitel patolojisini göstermek için ...
 • Tekin, Mehmet; Uzuner, Selçuk; Önal, Hasan; Şiraneci, Rengin (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016)
  Amaç: İmmünglobülin A eksikliği ile atopik hastalıklar arasındaki ilişkiyi incelemek. Materiyal ve metod: Atopik hastalık tanılı 68’i erkek, 35’i kız toplam 103 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Hastaların ...
 • Alçiçek, Zekiye (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Bitki örtüsü çeşitliliği ile çok zengin olan ülkemiz aynı zamanda tıbbi aromatik bitki çeşitleri açısından da dünyada önemli bir yere sahiptir. Zahter (Kekik türü- a type of thyme), menengiç (Pistacia terebinthus), şumra ...
 • Şimşek, Ali; Doğan, Sedat; Yetgin, Ali Asgar; Bağdaş, Mübeccel (Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2015)
  Yedi yaşında bir erkek hasta sol göz kapağında üç gündür devam eden ağrı, şişlik ile kliniğimize başvurdu. Yapılan oftalmolojik muayenesinde sol üst göz kapağı hiperemik ve ödemliydi. İlave olarak hastanın göz hareketlerinde ...